Informace pro zájemce o službu

Základní informace poskytne sociální pracovnice na telefonním čísle 585 425 921 e-mailu radomíra.dvorakova@klic-css.cz anebo osobně v sídle Klíče na adrese Dolní Hejčínská 28, Olomouc - po předchozím telefonickém sjednání termínu schůzky.

a) Žádost o poskytnutí služby sociální péče

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby předchází jednání o poskytnutí služby a podání písemné žádosti (viz sekce Formuláře). Je–li svéprávnost zájemce omezena, podepisuje žádost soudem ustanovený opatrovník. V tomto případě zájemce k žádosti přiloží rozsudek soudu o omezení svéprávnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka. V případě, že je soudem ustanoven podpůrce či zástupce, zájemce předloží schválení soudu smlouvy o nápomoci, rozhodnutí soudu o schválení vzniku zastoupení).

Jednání se zájemcem o službu probíhá přímo v místě poskytování služby, o kterou má zájemce zájem. Účastní se ho zájemce, příp. opatrovník (ale i jiná doprovázející osoba, kterou si zájemce zvolí) sociální pracovnice Klíče a vedoucí služby, případně další zaměstnanci Klíče. Zájemce je srozumitelným způsobem seznamován s nabízenou službou (Domácí řád, podmínky a obecné způsoby a možnosti poskytování služby, cena služby, kapacita).

Dále jsou formou rozhovoru se zájemcem projednávány očekávání, požadavky, potřeby a osobní cíle zájemce o službu a rozsah možné individuální podpory či pomoci. O průběhu jednání je veden písemný záznam. Osobní údaje zájemce příp. doprovázející osoby jsou zpracovávány a ukládány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účelem uchovávání údajů je proces jednání se zájemcem o sociální službu. Zpracovatelem a správcem údajů je Klíč – CSS, p. o. Žádost o poskytnutí služby sociální péče již není považována za aktivní v případě, že žadatel požádal o vyřazení z evidence žadatelů, nebo byl Klíči doručen dokument prokazující úmrtí žadatele a dále pokud byl žadatel prokazatelně vyzván k aktualizaci své žádosti, která nebyla provedena ani po druhé výzvě, tj. do 6 měsíců od první výzvy. V případě, že v průběhu jednání se zájemcem byly zaznamenány osobní a citlivé údaje zájemce a žádost o poskytnutí služby nebyla podána, budou tyto údaje skartovány v nejbližším skartačním termínu v období do jednoho roku.

Výstupem jednání se zájemcem je vymezení oblastí a cílů spolupráce v rámcovém Projektu osobního rozvoje klienta, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.

Aby jednání mohlo být završeno uzavřením smlouvy, zájemce o službu musí odpovídat dané cílové skupině (tj. okruhu osob, kterým je služba určena, případně pro které služba určena není, viz popis jednotlivých služeb).
Komise ve složení: sociální pracovnice, vedoucí služby a případně vedoucí zdravotního úseku doporučí (či nedoporučí) řediteli uzavření smlouvy. Zájemce bude vždy informován o vyhovění či nevyhovění žádosti, na jeho žádost mu v případě nevyhovění sociální pracovnice tuto informaci sdělí písemně s uvedením důvodu odmítnutí. V případě zájmu poskytne informace o alternativních sociálních službách.

Pokud je kapacita dané služby naplněna, je zájemci nabídnuto vedení žádosti v pořadníku čekatelů. O zařazení do pořadníku je zájemce písemně vyrozuměn. V případě nenaplněné kapacity služby a zájmu žadatele o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby je zahájeno jednání o jejím uzavření.

Při příjmu do domova pro osoby se zdravotním postižením je nutné zahájit a dokončit očkování proti virové hepatitidě typu B vč. vyšetření protilátek AntiHbs.

Formuláře žádostí si zde můžete stáhnout k vytisknutí a následnému ručnímu vyplnění.

 

b) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Završuje předchozí jednání, jestliže se ukáže, že zájemce i Klíč mají společný zájem – Klíč je schopen napomoci naplnění potřeb, požadavků a osobních cílů zájemce a zájemce akceptuje podmínky poskytování těchto služeb. Podstatou uzavření smlouvy je úprava vztahů mezi zájemcem a Klíčem, tj. stanovení bližších podmínek poskytování služeb.

Smlouva obsahuje ujednání týkající se druhu sociální služby, průběhu, podmínek a rozsahu poskytované služby, vymezení cílů spolupráce, dále vymezuje místo a čas poskytování služby, výši úhrady a způsob jejího placení a vyúčtování, ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele, adaptační dobu, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy a způsob, jakým ji lze měnit.

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář zájemce předloží:

-       doklad o přiznání příspěvku na péči

-        doklady o příjmech (důchodový výměr, doklady o jiných příjmech dle § 7 zákona č. 110/2006 Sb., má-li žadatel zájem o snížení úhrady),

-       kopii průkazu mimořádných výhod,

-       očkovací a zdravotní průkaz - doklady o ukončení (průběhu) školní docházky – vysvědčení z posledního ukončeného ročníku anebo kopie rozhodnutí o zbavení povinné školní docházky,

-       vlastní fotografii,

-       jiné dokumenty (rozhodnutí soudu o předběžném opatření, nařízené ústavní výchově, rozhodnutí obecního úřadu o změně příjemce sociálních dávek, prohlášení o existenci příp. závazků, popř. srážek z příjmu klienta atd.),

-       posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství a aktuální rozpis užívaných léků a příp. ošetřovatelské péče

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby chráněné bydlení zájemce předloží:

-       zdravotní průkaz (nutný pro přípravu jídel ve společné kuchyni)

-       posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství

 

Sociální pracovnice zájemce podrobně seznámí s obsahem smlouvy, adekvátním způsobem i nezletilé či zájemce s omezením svéprávnosti. Pokud zájemce není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce/opatrovníka, zprostředkuje mu sociální pracovnice zastupování obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Po uzavření smlouvy může klient chráněného bydlení, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením a podpory samostatného bydlení požádat o zasílání svých pravidelně se opakujících příjmů (důchodu, PnP a jiných příjmů) na účet zařízení a o podporu při hospodaření s nimi (tzn. vedení evidence kapesného). K těmto službám je zplnomocněna sociální pracovnice spolu s patronem klienta.

c) Informace o úhradách

Úhrada za poskytované služby je stanovena ceníkem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Vyúčtování a úhrada služeb probíhá bezhotovostně. Služby jsou hrazeny zálohově předem, po uplynutí daného měsíce je záloha vyúčtována a příp. přeplatek zaslán zpět na účet klienta. Při předem oznámené nepřítomnosti mimo zařízení má klient nárok na vrácení příslušné části úhrady.

Stáhněte si ceníky ve formátu pdf:

DENNÍ STACIONÁŘE

Denní stacionář Domino, Selské nám. 69, Olomouc

Denní stacionář Slunovrat, Dolní Hejčínská 28,Olomouc

 

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Týdenní stacionář Petrklíč, Dolní Hejčínská 28, Olomouc

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Petrklíč, Dolní Hejčínská 28, Olomouc

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Šance (terénní sociální služba)

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Domov, Chválkovická 13, Olomouc

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode